Na ZIK-u Črnomelj deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, udeležencev, partnerjev in zunanjih sodelavcev. Imenoval jo je Svet ZIK-a za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in izjava o kakovosti. Komisija za kakovost načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v organizaciji. Skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije. Sodeluje in spremlja pa tudi vse pristope zunanje presoje, v katere je vključena organizacija.

Komisijo za kakovost ZIK Črnomelj sestavljajo:

 • Maja Mihelič - predsednica, predstavnica zaposlenih
 • Irena Bohte, svetovalka za kakovost ZIK Črnomelj
 • Gordana Piljić, predstavnica udeležencev
 • Gordana Mikunovič, predstavnica partnerjev
 • Petra Vrščaj, predstavnica zunanjih sodelavcev
 • Urška Starešinič, predstavnica zaposlenih

Komisija za kakovost skrbi za organizirano načrtovanje in pristopanje k spremljanju kakovosti in samoevalvacijam v organizaciji ter v ta namen pripravlja:

 • okvirni program dela komisije za celoten mandat,
 • predlog letnega načrta dela na področju kakovosti za celotno organizacijo,
 • načrte usposabljanja zaposlenih in zunanjih sodelavcev v povezavi z razvojem kakovosti,
 • vsebine o aktivnostih v povezavi s kakovostjo in njihovih učinkih za objavo na spletni organizacije,
 • predlog letnega poročila o kakovosti za celotno organizacijo in objavo na spletni strani organizacije,
 • drugo, kar prispeva k organiziranemu načrtovanju in pristopanju k spremljanju kakovosti in samoevalvacijam v organizaciji.

Več o vsebini dela in nalogah komisije za kakovost je v Pravilniku o komisiji za kakovost ZIK Črnomelj, ki je v priponki.

Komisija za kakovost vsako leto pripravi letno poročilo o delu na področju kakovosti. V poročilu o kakovosti predstavi notranji sistem kakovosti organizacije, delo komisije za kakovost in svetovalke za kakovost. Pomembno področje je presojanje kakovosti (izbrana področja, faze samoevalvacije, predstavitev rezultatov samoevalvacije) in področje razvoja kakovosti (opravljene aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela). Poročilo o kakovosti sprejme svet ZIK-a kot del letnega poročila organizacije.