mizs_pngzik_png

ZIK Črnomelj je bil izbran na Javnem razpisu za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019.

Predmet javnega razpisa je bilo financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

V sklopu projekta smo tako izvedli štiri usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in štiri promocijske aktivnosti. Osrednji cilj usposabljanj je bil senzibilizirati organizatorje izobraževanja odraslih in izobraževalce za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami dolgotrajno brezposelnih oseb z namenom večje vključenosti odraslih v proces izobraževanja in večje uspešnosti v procesu izobraževanja.

Izobraževalne programe je uspešno zaključilo 54 organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev, promocijskih aktivnosti pa se je udeležilo skupno 1.140 slušateljev.


Izvedli smo naslednja usposabljanja:

Motivacija za aktivacijo, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami brezposelnih oseb s poudarkom na dolgotrajno brezposelnih in prejemnikih socialne pomoči;

Zavzeti starejši, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami brezposelnih oseb, ki so starejši od 50 let;

Trajnostna podjetnost, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami brezposelnih oseb (starejši od 50 let ali dolgotrajno brezposelni ali imajo dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so prejemniki socialne pomoči);

Sprejemanje različnosti - manj presodkov, katerega ciljna skupina so bili organizatorji izobraževanja odraslih in izobraževalci, ki delajo z brezposlenimi osebami, katere so mlajše od 30 let in prihajajo iz etnične skupine Romov.

V programih so sodelovali Miran Morano ter Albert in Leonida Mrgole.


Izvedli smo naslednje promocijske aktivnosti:

Zeleno delo - hobi za vse življenje, ki je obsegala predstavitev izobraževalne ponudbe na sejmih in drugih informativnih dogodkih, motivacijske delavnice za večje vključevanje v izobraževanje in predstavitve oz. seznanjanje s primeri dobrih praks;

Spremembe so izziv, motivacijske delavnice za večje vključevanje v izobraževanje;

Dolgožive ljudske univerze, okrogla miza, ki uresničuje cilje iz strategije dolgožive družbe;

Ključna je vključenost, predstavitev izobraževalne ponudbe na sejmih ali drugih informativnih dogodkih.

Osrednji cilj promocijskih aktivnosti je ozaveščanje odraslih, še posebej starejših odraslih, o možnostih vključevanja v vseživljenjsko učenje.


Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.