Pogoji za vpis

  • Končana najmanj peta raven izobrazbe

  • Pridobljeno znanje enega svetovnega jezika za najmanj stopnjo pete ravni izobrazbe

Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj pete ravni izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na višji ravni, ki ga izda organizacija, pooblaščena za izvajanje jezikovnih izobraževanj.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina, do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Marec 2020.

Trajanje izobraževanja

120 ur

Vsebina programa

V programu bodo zajete naslednje vsebine:

  • Vodenje turistov in organizacija dela

  • Sporazumevanje s turisti

  • Spoznavanje Bele krajine (arheologija, zgodovina, zgodovina umetnosti, etnologija, geografija in geologija, narava, vinarstvo, kulinarika)

Cena

963,00 €. Šolnina se bo znižala glede na delež sofinanciranja s strani belokranjskih občin.

Rok prijave

10. februar 2020.

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Program je v celoti zaključen, ko kandidat opravi teoretično in praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika. Teoretično preverjanje znanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddana seminarska naloga. Praktično preverjanje znanja obsega samostojno vodenje v skladu s programom izobraževanja.

Zgibanka