IME IN NASLOV

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ, kratko ime ZIK
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

OSNOVNI PODATKI

Telefon Ljudska univerza: 07 30 61 390

Telefon Kulturni dom: 07 30 61 392

E-naslov: info@zik-crnomelj.si

URL: http://www.zik-crnomelj.eu

Matična številka: 5052467 000

Davčna številka: SI92914730

Poslovni račun: 01217-6030714481

Šifra glavne dejavnosti: 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

ORGANIZACIJSKI ENOTI

ZIK Črnomelj ima dve enoti, ki nimata pooblastil v pravnem prometu:

1. Ljudska univerza (glavna dejavnost izobraževanje odraslih), Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj

2. Kulturni dom (glavni dejavnosti kinematografska in kulturna), Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj

ORGANIGRAM

zik_crnomelj_organigram_pomanjsan

OBMOČJE DELOVANJA

ZIK deluje na področju Bele krajine (občine Črnomelj, Metlika in Semič).

V letu 2020 je bilo vključenih iz občine Črnomelj 68 % udeležencev, iz občine Metlika 20 %, iz občine Semič 9 % in iz drugih občin 3 % udeležencev.

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

1. Ljudska univerza: na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (2018) je vzpostavljena javna služba na področju izobraževanja odraslih, in sicer osnovna šola za odrasle in svetovalna dejavnost. Ostale dejavnosti, ki niso javna služba, so: projekti, tuji jeziki, računalništvo, študijski krožki, promocijske dejavnosti.

2. Kulturni dom: osredotočenost na razvoj projektov, ki spodbujajo ustvarjalnost mladih: glasbeno »Glas mladih«, literarno »Župančičeva frulica«, likovno »Mednarodna kiparska kolonija mladih« in filmsko »Filmski tabor Kolpa«.

Nova pridobitev je doživljajska razstava »Domovina je kultura«, ki je posvečena začetkom slovenske državnosti in delovanja Slovenskega narodnega gledališča v Črnomlju.

UDELEŽENCI IN OBISKOVALCI

1. Ljudska univerza: V letu 2020 je ZIK imel 2.013 udeležencev, od tega 1.751 (87 %) takšnih, ki so imeli izobraževanje oziroma usposabljanje brezplačno (ZIK pridobi večino sredstev na podlagi uspešnih prijav na javne razpise). V primerjavi z letom 2019 gre za 18,7 % upad števila udeležencev kot posledica ukrepov povezanih s preprečevanjem širjena bolezni Covid 19.

2. Kulturni dom: Na področju kulture je bilo 489 aktivnih udeležencev (nastopajočih), 2.185 obiskovalcev v živo in 16.860 ogledov na spletu. V primerjavi z letom 2019 gre za 30 % upad števila aktivnih udeležencev, kar je posledica strogih vladnih ukrepov povezanih s prepovedjo izvajanja kulturnih prireditev in zbiranja ljudi. Pozitiven učinek pa pomeni 16.860 spletnih ogledov, česar nismo beležili v letu 2019.

V kinu je bilo 3.647 obiskovalcev na 128 predstavah. Gre za 56 % upad števila obiskovalcev in predstav v primerjavi z letom 2019, kar sovpada s polletnim zaprtjem kina (prepoved dela zaradi vladnih ukrepov tri mesece spomladi in tri mesece konec leta 2020).

VIRI FINANCIRANJA V LETU 2020

ZIK je javni zavod, ki deluje kot podjetje, saj je v zelo visokem deležu odvisen od projektne naravnanosti in pridobivanja sredstev na podlagi uspešnih prijav projektov. ZIK Črnomelj je v letu 2020 dosegel 70,74 % prihodkov na podlagi uspešnih prijav na javne razpise oziroma pozive (iz drugih virov pa 4,43 %). Iz proračuna občin je prejel 24,83 % prihodkov, od tega od občine Črnomelj 23,97 % (ostalo od občin Metlika in Semič).

Glede na vire financiranja je imel v letu 2020 97,99 % sredstev iz javnih virov in 2,01 % sredstev iz nejavnih virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse tiste, ki so prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na tržni način, to je preko prijav na javne razpise.

ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 letih pridobil več kot 3,4 milijone EUR na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih.

ZGODOVINA JAVNEGA ZAVODA

1959 – Občina Črnomelj je ustanovila občinsko ljudsko univerzo, ki jo je leta 1962 preimenovala v delavsko univerzo,

1968 - Zavod za kulturno prosvetno dejavnost Črnomelj; združila sta se dom ljudske prosvete (kino) in delavska univerza,

1974 – Zavodu za kulturno prosvetno dejavnost so pripojili ljudsko knjižnico,

1982 - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj združuje ljudsko univerzo, kino in knjižnico

2004 – ZIK odslej izvaja dejavnosti izobraževanja odraslih in kulture, enota ljudska knjižnica je postala na podlagi zakona samostojni javni zavod.