ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ (kratko ime ZIK)
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj


Občina Črnomelj je ustanovila ZIK, ki ima pomembno vlogo v okolju, ker je edina organizacija za izobraževanje odraslih v Beli krajini, edini kinematograf in osrednja kulturna institucija, ki spodbuja ustvarjalnost mladih.

Sedež zavoda je v stavbi Kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik državnega pomena in je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo.


ORGANIZACIJSKI ENOTI

ZIK Črnomelj ima dve enoti, ki nimata pooblastil v pravnem prometu:

1. Ljudska univerza (glavna dejavnost izobraževanje odraslih), Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj

2. Kulturni dom (glavni dejavnosti kinematografska in kulturna), Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj


OSNOVNI PODATKI

Telefon Ljudska univerza: 07 30 61 390

Telefon Kulturni dom: 07 30 61 392

E-naslov: info@zik-crnomelj.si

URL: http://www.zik-crnomelj.eu

Matična številka: 5052467 000

Davčna številka: SI92914730

Poslovni račun: 01217-6030714481

Šifra glavne dejavnosti: 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje


OBMOČJE DELOVANJA

ZIK deluje na področju Bele krajine (občine Črnomelj, Metlika in Semič).

V letu 2019 je bilo vključenih iz občine Črnomelj 66 % udeležencev, iz občine Metlika 17 %, iz občine Semič 10 % in iz drugih občin 7 % udeležencev.


IZVAJANJE DEJAVNOSTI

1. Ljudska univerza: na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (2018) je vzpostavljena javna služba na področju izobraževanja odraslih, in sicer osnovna šola za odrasle in svetovalna dejavnost. Ostale dejavnosti, ki niso javna služba, so: projekti, tuji jeziki, računalništvo, študijski krožki, promocijske dejavnosti.

2. Kulturni dom: osredotočenost na razvoj projektov, ki spodbujajo ustvarjalnost mladih: glasbeno »Glas mladih«, literarno »Župančičeva frulica«, likovno »Mednarodna kiparska kolonija mladih« in filmsko »Filmski tabor Kolpa«. Tradicionalnim projektom se je pridružila ustanovitev nove skupine ZIK Teater, ki spodbuja gledališko ustvarjalnost mladih.


UDELEŽENCI IN OBISKOVALCI

1. Ljudska univerza: v letu 2019 je bilo 2.475 udeležencev izobraževanja odraslih, od tega 2.183 (88 %) takšnih, ki so imeli izobraževanje oziroma usposabljanje brezplačno (ZIK pridobi večino sredstev na podlagi uspešnih prijav na javne razpise)

2. Kulturni dom: v letu 2019 je bilo 37 prireditev, ki jih je ZIK samostojno organiziral, 703 aktivnih udeležencev (nastopajočih) in 2.624 obiskovalcev. Na 264 filmskih predstavah je bilo 8.291 gledalcev vseh starosti.


VIRI FINANCIRANJA V LETU 2019

ZIK je javni zavod, ki deluje kot podjetje, saj je v zelo visokem deležu odvisen od projektne naravnanosti. V letu 2019 je dosegel 72 % prihodkov na podlagi uspešnih prijav na javne razpise (iz drugih virov 5 %). Iz proračuna občin je prejel 23 % prihodkov, od tega od občine Črnomelj 22,63 % (ostalo od občin Metlika in Semič).

Glede na vire financiranja je imel 96,5 % sredstev iz javnih virov in 3,5 % sredstev iz nejavnih virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse tiste, ki so prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na tržni način, to je preko prijav na javne razpise.

ZIK je med redkimi javnimi zavodi v Beli krajini, ki je v zadnjih 15 letih pridobil več kot 3,4 milijone EUR na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih.


ZGODOVINA JAVNEGA ZAVODA

1959 – Občina Črnomelj je ustanovila občinsko ljudsko univerzo, ki jo je leta 1962 preimenovala v delavsko univerzo,

1968 - Zavod za kulturno prosvetno dejavnost Črnomelj; združila sta se dom ljudske prosvete (kino) in delavska univerza,

1974 – Zavodu za kulturno prosvetno dejavnost so pripojili ljudsko knjižnico,

1982 - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj združuje ljudsko univerzo, kino in knjižnico

2004 – ZIK odslej izvaja dejavnosti izobraževanja odraslih in kulture, enota ljudska knjižnica je postala na podlagi zakona samostojni javni zavod.

2019 – LETO PRAZNOVANJ

Leto 2019 je bilo za ZIK leto praznovanj, saj je ZIK obeležil pet jubilejev. Ljudska univerza je praznovala 60 let organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini, kar je proslavljala skozi celo leto 2019: s predstavitvijo dejavnosti na televiziji, raziskavo o vlogi in pomenu ZIK-a v okolju, rock koncertom in gledališko predstavo za svoje zaposlene, udeležence in deležnike v okolju. Pomembni ostali jubileji so bili 25 let študijskih krožkov, 20 let Univerze za III. življenjsko obdobje in 15 let znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje). Enota Kulturni dom je praznovala 75 let od I. zasedanja SNOS-a v kulturnem spomeniku državnega pomena.

Več kot šestdesetletna tradicija ZIK-a kaže na stalnost organizacije in trdno vpetost v okolje, po drugi strani pa na prilagodljivost, saj nenehno sprejema nove izzive.