Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je leta 1959 ustanovila Občina Črnomelj. Namen ustanovitve ZIK Črnomelj je pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih, kinematografske in kulturniške dejavnosti.

ZIK Črnomelj ima dve enoti, ZIK - enoto Ljudska univerza in ZIK - enoto Kulturni dom, ki nista samostojni v smislu pooblastil v pravnem prometu. Sedež zavoda je v stavbi Kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik državnega pomena, na Ulici Otona Župančiča 1 v Črnomlju.

ZIK Črnomelj v letu 2016 redno zaposluje 7 oseb. Dve zaposleni delavki sta magistrici znanosti, trije zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo in dve delavki imata visokošolsko strokovno izobrazbo. Redno zaposlenim sta se v letu 2016 pridružila dva javna delavca, na sedmi ravni izobrazbe, v javnem delu Učna pomoč in Pomoč Romom pri socializaciji. Velik pomen za ZIK imajo honorarni sodelavci, ki imajo specifična znanja, ki so potrebna za doseganje skupno zastavljenih ciljev.

ZIK deluje na področju cele Bele krajine, to je treh belokranjskih občin, Črnomlja, Metlike in Semiča. Iz občine Črnomelj prihaja okrog 69 % vseh udeležencev, iz občine Metlika 21 % udeležencev in iz občine Semič 10 % udeležencev. ZIK se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih programov, s svetovanjem odrasli populaciji, s posredovanjem kulturnih dogodkov in z razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Uporabniki storitev so ljudje vseh starosti, ki si želijo povečati izobrazbo, se učiti in družiti ter obiskovati različne kulturne prireditve.

ZIK ima pomembno vlogo v okolju, ker daje pečat učeči se skupnosti. Daje pobude za nove projekte, spodbuja partnersko sodelovanje, prispeva k razvoju vseživljenjskega učenja, poudarja bogastvo različnosti, spoštovanje slehernega posameznika in razvoj skupnosti. Ponuja kakovost znanj, njihovo uporabnost v praksi, dostopnost izobraževanja vsem, še posebej ranljivim skupinam.

Na ZIK-u v zadnjem desetletju ugotavljamo upad programov za pridobitev izobrazbe in porast splošno izobraževalnih programov in projektov. ZIK tako izvaja le program osnovne šole za odrasle, ne izvaja pa več srednješolskih programov za pridobitev izobrazbe.

Med splošno izobraževalnimi programi predstavlja pomemben del izobraževalne ponudbe jezikovno izobraževanje za odrasle in računalniško usposabljanje. ZIK je verificirana organizacija za izvajanje javnoveljavnih programov iz angleškega, nemškega, italijanskega in francoskega jezika, ima pa tudi verifikacijo za izvajanje javnoveljavnega programa »Računalniška pismenost za odrasle«.

ZIK je v letu 2013 ustanovil Center medgeneracijskega učenja (CMU), ki prispeva k uspešnemu medgeneracijskemu dialogu in prenašanju znanj, tako starejših na mlajše kot mlajših na starejše. Pomemben dosežek CMU je tudi povezovanje in sodelovanje različnih organizacij v okolju, kot so šole, javne institucije, društva.

ZIK je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pooblaščena izpitna organizacija Državnega izpitnega centra za izvedbo zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov po javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle. ZIK izvaja tečaje tujih jezikov (predvsem nemščine in angleščine) za posameznike in večja podjetja v Beli krajini.

ZIK je vpisan v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še s štirimi javnoveljavnimi programi, in sicer Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Moj korak, Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Izzivi podeželja, Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Most do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Berimo in pišimo skupaj.

V register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja na Zavodu RS za zaposlovanje, za območno službo Novo mesto, je vpisal dvajset programov, in sicer: Družabnik/družabnica za starejše osebe, UŽU – Most do izobrazbe, UŽU – Moj korak, UŽU – Izzivi podeželja, Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, Ponudnik tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev, Usposabljanje za pomočnika natakarja, Osnove polaganja keramičnih oblog, Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način, Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način, Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka, Zeliščar/zeliščarka, Čistilec/čistilka prostorov, Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, Ali sem za podjetništvo, Od A do Ž o socialnem podjetništvu, Želim postati podjetnik – ali znam tržiti sebe?, Priprava poslovnega načrta za analizo trg in program »Usposabljanje za dvig konkurenčnosti brezposelnih oseb« v okviru projekta »Za Pokolpje – aktivno in dejavno!«Vsi programi so namenjeni brezposelnim osebam, ker imamo v Beli krajini, še posebej v črnomaljski občini, nadpovprečno visoko stopnjo brezposelnosti.

ZIK organizira priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec v sodelovanju z Domom starejših občanov Črnomelj, je pa vpisan pri Državnem izpitnem centru v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij romski pomočnik in romski koordinator.

Ob javnoveljavnih programih ZIK ponuja splošnoizobraževalne programe za različne ciljne skupine, kot so starejši odrasli (Univerza za III. življenjsko obdobje), odrasli s posebnimi potrebami, Romi, brezposelni, priseljenci, podeželsko prebivalstvo s poudarkom na kmečkih ženskah.

V začetku novega tisočletja je pričel z intenzivnim izvajanjem projektov, bodisi na mednarodni bodisi na nacionalni ravni. Prav vodenje projektov je spodbudilo ZIK k živahnemu partnerskemu sodelovanju z različnimi organizacijami, ki prihajajo z različnih področij: izobraževanja, sociale, javne uprave, gospodarstva in društev. Projekti so večinoma sofinancirani iz Evropskih socialnih skladov in domačih ministrstev: Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ZIK je od leta 1996 izvajalec in koordinator Tedna vseživljenjskega učenja, od leta 1993 na ZIK-u nepretrgoma delujejo študijski krožki kot oblika učenja, razvoja lastnih zmožnosti in druženja. V letu 2015 je prvič izvedel Parado učenja kot promocijski dogodek vseživljenjskega učenja.

ZIK od leta 2003 sistematično spremlja in izboljšuje kakovost svojega dela po modelu »Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI«, ki predstavlja model presojanja kakovosti v obliki samoevalvacije v organizaciji za izobraževanje odraslih. Andragoški center Slovenije je ZIK-u ponovno podelil nadaljevanje pravice do uporabe znaka kakovosti za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2018. Leta 2007 je ZIK prejel priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih v kategoriji izobraževalnih organizacij za odrasle. V letu 2014 je Andragoški center Slovenije izpeljal na ZIK-u ekspertno zunanjo evalvacijo izobraževanja odraslih na dveh področjih: notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti in podpora udeležencem pri izobraževanju.

Zunanja ekspertna skupina je podala mnenje, da ZIK zgledno skrbi za razvoj kakovosti.

ZIK vodi pomembne projekte na področju kulture, ki so namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti mladih, in so razpoznavni v slovenskem merilu in širše: Glas mladih (od 1978, 37-letna tradicija, spodbujanje glasbene dejavnosti), Župančičeva frulica (od 1991, 24-letna tradicija, spodbujanje literarne dejavnosti), Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj v sodelovanju s partnersko organizacijo OŠ Loka Črnomelj (od 2008, spodbujanje likovne ustvarjalnosti mladih), Filmski tabor Kolpa – FTK (od 2008, spodbujanje filmske ustvarjalnosti mladih). Z namenom promocije filma ZIK izvaja tradicionalni projekt Slovenski film kot ogledalo časa (od 2002, trinajstletna tradicija, projekcija starih slovenskih filmov in pogovor z ustvarjalci).

Od 2008 poteka na ZIK-u Dobrodelna prireditev Jasna, ki je zbirala sredstva za Društvo onkoloških bolnikov – Skupina za samopomoč Črnomelj, skupnost Tav iz Starega trga pri Kolpi, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo – Klub Zeleni Jurij Črnomelj, Ozaro Slovenija – enota Črnomelj in Društvo za zaščito živali Bele krajine.

ZIK je član Art kino mreže Slovenije, ki promovira kakovostne in umetniške filme evropske in svetovne kinematografije. Črnomaljski kino je tudi postal novi član mednarodne mreže Europa Cinemas, ki povezuje vse kinematografe v Evropi.

Več kot petinpetdesetletna tradicija ZIK-a kaže na stalnost organizacije in trdno vpetost v okolje, po drugi strani pa na prilagodljivost, saj nenehno sprejema nove izzive.