V okviru projekta Svetovanje od 2016 do 2022, Pokolpje so se v letu 2021 izvajale motivacijske delavnice, razgovori z zaposlenimi in delodajalci z namenom vključitve v različne izobraževalne programe in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, svetovanje in različne promocijske aktivnosti. Potekalo je sodelovanje z delodajalci, društvi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju. ZIK Črnomelj je bil poslovodeči v projektu, partner je bila Ljudska univerza Kočevje.

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se je na ravni konzorcija na novo vključilo v svetovanje in v vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 117 oseb. Za že vse vključene svetovance se je izvajalo spremljanje po 4-ih tednih in po 6-ih mesecih.

Svetovanje je potekalo zlasti na naslednjih vsebinskih področjih:

  • neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic,
  • neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj,
  • kako se učiti, pomoč – težave pri učenju,
  • pridobitev certifikata o znanju slovenščine na vstopni in osnovni ravni,
  • pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  • vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Svetovanje se je izvajalo tudi na svetovalnih točkah, mobilnih in info točkah, kjer je bilo zaradi urepov ob epidemiji Covid-19 to izvedljivo. Ob predstavitvah projekta in svetovanja na svetovalnih točkah so potekale tudi različne kreativne delavnice , delavnice s področja računalništva, zdravja, prehrane in učenja.

V času od 1.1. do 15.2. 201 in od 1.4. do 9 4. 2021 je zaradi epidemije Covid-19 informiranje in motiviranje potekalo na daljavo, kar pomeni, da so se svetovalke posluževale različnih orodij za komunikacijo s svetovanci (telefon, elektronska pošta, Skype, Zoom, MS Teams). Med epidemijo se je prav tako okrepilo informiranje in motiviranje zaposlenih oseb preko spleta (Facebook, spletne strani, objave v različnih medijih).

Projekt se izvaja v času od septembra 2016 do marca 2022 na celotnem področju Pokolpja. Partner v projektu je Podjetniški inkubator Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje, ki informira in svetuje na področju Kočevskega.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, zannost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/

Več o projektu: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/projekti/svetovanje/