Ob začetku projekta Svetovanje od 2016 do 2022 Pokolpje sta se na ravni konzorcija dve zaposleni vključili v temeljno usposabljanje svetovalnih delavcev, ki ga je v obsegu 48 ur izvedel Andragoški center Slovenije. Svetovalke so izvedle številne motivacijske delavnice in razgovore z zaposlenimi z namenom motiviranja potencialnih udeležencev, da se vključijo v postopek svetovanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (v nadaljevanju postopek UVNPZ). Aktivnost je potekala v sodelovanju s ključnimi deležniki v lokalnem okolju (podjetji, organizacijami, društvi, obrtnimi zbornicami in drugo).

Od začetka projekta, to je od 17. 6. 2016, do konca leta 2016 se je na ravni konzorcija 88 oseb vključilo v svetovanje in v postopek UVNPZ. Svetovanje je potekalo na naslednjih vsebinskih področjih:

  • formalno izobraževanje
  • neformalno izobraževanje za potrebe dela
  • osebni razvoj
  • pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

Postopek vrednotenja neformalno pridobljenega znanja je potekal na področju naslednjih kompetenc:

  • digitalna kompetenca
  • kompetenca učenje učenja

Svetovanje se je izvajalo tudi na svetovalnih točkah v Semiču in Metliki. Ob predstavitvah projekta in svetovanju so potekale tudi različne delavnice.