sofinancerjilogo_zz_barve

V okviru projekta Svetovanje od 2016 do 2022 so se v letu 2020 izvajale motivacijske delavnice ter razgovori z zaposlenimi z namenom vključitve v različne izobraževalne programe in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Aktivnosti so potekale v sodelovanju z delodajalci, društvi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

V Obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 se je na ZIK Črnomelj 57 oseb na novo vključilo v svetovanje ali v vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Za že vse vključene svetovance pa se je izvajalo spremljanje po 4-ih tednih in po 6-ih mesecih.

Svetovanje je potekalo na naslednjih vsebinskih področjih:

  • neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic;
  • neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj;
  • kako se učiti, pomoč – težave pri učenju;
  • pridobitev certifikata o znanju slovenščine na osnovni ravni.

Postopek vrednotenja neformalno pridobljenega znanja je največkrat potekal na področju dokumentiranja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj.

Svetovanje se izvaja tudi na svetovalnih točkah v Semiču in Metliki ter na info točkah v okviru vseh večjih prireditev v lokalnem okolju. Ob predstavitvah projekta in svetovanja na svetovalnih točkah potekajo tudi različne delavnice s področja ročnih spretnosti, zdravja, zeliščarstva in kulinarike.

V preteklem letu je v času epidemije Covid-19 informiranje in motiviranje potekalo na daljavo, kar pomeni, da so se svetovalke posluževale različnih orodij za komunikacijo s svetovanci (telefon, elektronska pošta, Skype, Zoom, MS Teams). Med epidemijo se je prav tako okrepilo informiranje in motiviranje zaposlenih oseb preko spleta (Facebook, spletne strani, objave v različnih medijih).

Projekt se izvaja v času od septembra 2016 do marca 2022 na celotnem področju Pokolpja. Partner v projektu je Podjetniški inkubator Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje, ki informira in svetuje na področju Kočevskega.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, zannost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/

Več o projektu: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/projekti/svetovanje/