Na ZIK-u uporabljamo različne načine sprotnega spremljanja kakovosti. V presojanje kakovosti so vključeni zaposleni, vodstvo organizacije, zunanji sodelavci, udeleženci izobraževanj in partnerji. Udeleženci lahko svoja mnenja, predloge, pripombe, pohvale sporočajo na različne načine:

  • knjiga pritožb in pohval;
  • škatla za predloge, pohvale;
  • elektronsko podajanje mnenj,
  • izpolnjevanje vprašalnikov,
  • na podlagi vodenih razgovorov z udeleženci (evalvacijska srečanja, razredne ure).

dscn4911

Spremlja se tudi vključenost in uspešnosti udeležencev izobraževanja, tako v osnovni šoli za odrasle kot pri izobraževanjih, ki potekajo v okviru projektov. Za programe, ki so daljši od 20 pedagoških ur, se pripravi poročilo o doseženih rezultatih (število vpisanih in demografski podatki, uspešnost udeležencev). Rezultate se spremljala tudi na področju svetovalne dejavnosti v okviru Svetovalnega središča Pokolpje, o tem se pripravi poročilo. Učinke izobraževanja se spremljala z vprašalnikom pri udeležencih neformalnega izobraževanja, ki so zaključili izobraževanje pred enim letom. Podatke se predstavi v poročilu o učinkih izobraževanja odraslih v posameznem programu.

Učitelji in mentorji izpolnjujejo vprašalnike, kjer podajo svoja mnenja in predloge. Sodelujejo z organizatorji izobraževanja in vodstvom organizacije, so člani strokovnih aktivov in sodelujejo kot člani andragoškega zbora. V organizaciji deluje svetovalka za kakovost, ki spodbuja njihovo sodelovanje v procesu presojanja kakovosti. V komisiji za kakovost aktivno deluje predstavnica zunanjih strokovnih sodelavcev. Občasno učitelji sodelujejo v fokusni skupini. Partnerji posredujejo svoje predloge in mnenja na partnerskih srečanjih in na podlagi vprašalnikov. Kakovost dela učiteljev se spremlja s hospitacijami. Vpeljali smo tudi kolegialne hospitacije med učitelji istih predmetov (tuji jezik, slovenščina, matematika) in na medpredmetnem področju.

Zaposleni in člani strateškega sveta Svetovalnega središča Pokolpje sodelujejo na zgledovalnih obiskih v drugih organizacijah za izobraževanje odraslih, ki imajo svetovalno dejavnost oziroma se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.

1669803617939