ZIK Črnomelj je nosilec zelenega znaka Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije organizacijam, katere načrtno skrbijo za presojanje in razvijanje svoje kakovosti. Na podlagi pisne dokumentacije, ki je bila pripravljena v skladu z Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, je ZIK Črnomelj pridobil pravico do uporabe zelenega znaka POKI do 31. 3. 2024.

poki

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je bil leta 2014 izbran na javnem povabilu k izvedbi ekspertne zunanje evalvacije, ki ga je objavil Andragoški center Slovenije. Ekspertne zunanje evalvacije dopolnjujejo procese notranjega presojanja kakovosti (samoevalvacije) v izobraževalnih organizacijah. Na ta način organizacija pridobi zunanjo informacijo o kakovosti dela na izbranih področjih, vključno s priporočili za nadaljnji razvoj. Sodelovanje izobraževalnih organizacij pri ekspertni zunanji evalvaciji je prostovoljno. Predmet ekspertne zunanje evalvacije sta bili dve vsebinski področji:

  • notranji sistem kakovosti, ki ga izobraževalna organizacija uporablja,
  • presoja strokovne podpore, ki jo izobraževalna organizacija nudi odraslim udeležencem pri njihovem izobraževanju.

Na podlagi pregledane samoocene, ki jo je pripravil ZIK in obiska v organizaciji so ekspertne zunanje evalvatorice pripravile poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji. V poročilu so bile zajete ugotovitve, katere so močne točke organizacije in prikaz šibkih točk oz. točk, ki na izbranih področjih še niso dovolj razvite. Sodelovanje v izvedbi zunanje evlavacije s strani strokovnjakov s področja kakovosti izobraževanja odraslih je dobrodošla izkušnja, ki odpira nove možnosti razvoja organizacije.