V šolskem letu 2018/2019 je ZIK Črnomelj izvajal javno veljavni program osnovne šole za odrasle v Črnomlju in v Metliki. V dveh polletjih je bilo v skupno 12 oddelkov vključenih 66 udeležencev, od tega 27 oz. 41 % žensk. Skoraj vsi udeleženci so bili Romi, v program napoteni s strani zavoda za zaposlovanje.

Izvajali smo oddelke od opismenjevanja do zaključnega, 9. razreda. V 9. razred je bilo vključenih 15 udeležencev, od tega jih je le-tega kar deset uspešno zaključilo. Šest se je odločilo za nadaljevanje izobraževanja na srednji šoli. Splošni uspeh je bil v črnomaljskih oddelkih 39 %, v metliških pa 8 %.

Udeležencem smo, poleg organiziranih predavanj, ponudili oglede, predstavitve različnih organizacij v okolju (Mestna muzejska zbirka Črnomelj, Večnamenski romski center, Center zdravja Črnomelj, knjižnica…) in sodelovanje na javnih prireditvah (Parada učenja, dan odprtih vrat ljudske univerze, čistilna akcija…). Našteto prispeva k širjenju splošnega znanja, integraciji Romov v širše okolje ter premagovanju predsodkov in stereotipov. Mesečno so bile organizirane razrednikove ure, za udeležence smo izvedli še predstavitev svetovalnega središča, za višje razrede tudi poklicno orientacijo.

Pri izvedbi programa osnovna šola za odrasle smo tudi v letošnjem šolskem letu uspešno sodelovali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, Centrom za socialno delo Črnomelj in Centrom za socialno delo Metlika, Občino Črnomelj ter Občino Metlika.

Program osnovna šola za odrasle pomembno prispeva k dvigu izobrazbene ravni romskega prebivalstva in s tem veča njihove zaposlitvene možnosti. Šolsko leto zaključujemo z zavedanjem, da je za uspeh posameznika, poleg motivacije in sposobnosti, potreben tudi poseben pristop, inovativne učne metode in tehnike, sprejemanje različnosti, strpnost, povezovanje ter sodelovanje vseh vključenih deležnikov.

Mojca Frankovič,

ZIK Črnomelj