V šolskem letu 2019/2020 je ZIK Črnomelj izvajal javno veljavni program osnovne šole za odrasle v Črnomlju in v Metliki. V dveh polletjih je bilo v skupno 16 oddelkov vključenih 73 udeležencev, od tega 28 oz. 38 % žensk. Skoraj vsi udeleženci so bili Romi, v program napoteni s strani zavoda za zaposlovanje.

Izvajali smo oddelke od opismenjevanja do zaključnega, 9. razreda. V 9. razred je bilo vključenih 16 udeležencev, od tega jih je 8 uspešno zaključilo. Šest se je odločilo za nadaljevanje izobraževanja na srednji šoli. Splošni uspeh je bil v črnomaljskih oddelkih 29 %, v metliških pa 43 %.

Udeležencem smo, poleg organiziranih predavanj, ponudili oglede, predstavitve različnih organizacij v okolju (Mestna muzejska zbirka Črnomelj, Večnamenski romski center, Center zdravja Črnomelj, knjižnica, Belokranjski muzej Metlika…). Našteto prispeva k širjenju splošnega znanja, integraciji Romov v širše okolje ter premagovanju predsodkov in stereotipov. Mesečno so bile organizirane razrednikove ure, za udeležence smo izvedli še predstavitev svetovalnega središča, za višje razrede tudi poklicno orientacijo.

V letošnjem šolskem letu smo bili, zaradi nastalih razmer, potisnjeni pred nov izziv. V času razglasitve epidemije od 13. 3. do 18. 5. je bilo potrebno vzpostaviti učenje na daljavo. Vzpostavili smo spletno učilnico, v katero smo tedensko dodajali učna gradiva, ki so jih pripravili učitelji. To so bili učni listi, prezentacije, video posnetki, e-učbeniki. Udeležence smo obvestili o poteku izobraževanja na daljavo po pošti. Nato še s telefonskim klicem, vendar kontaktov od vseh nismo imeli, saj telefonske številke pogosto menjavajo. Udeleženci osnovne šole za odrasle živijo večinoma v slabših socialno ekonomskih pogojih, nimajo računalnikov in večinoma tudi ne interneta. Zato nam je bila v največje breme misel, ali se bo kdo od udeležencev sploh odzval, sodeloval. Ker pa večinoma imajo mobilne telefone in so vešči uporabe družbenih omrežij, smo z njimi poskusili vzpostaviti kontakt tudi tako, da smo jih povabili v zaprto skupino na družbenem omrežju. V želji, da bi vzpostavili pogoje za izobraževanje za vse, smo po dobrem tednu vsem udeležencem na dom poslali učno gradivo za prvi teden in tako možnost spletnega učenja dopolnili z dopisnim. Pošiljki smo priložili učni list za preverjanje znanja, ki so ga morali vrniti in v katerega so vnesli tudi svoje kontaktne podatke, ter kuverto z znamko in našim naslovom. Po štirinajstih dnevih negotovosti je trud obrodil prve sadove. Udeleženci so se odzvali v večjem številu od pričakovanega. Z vrnjenimi učnimi listi smo si posodobili nove kontakte udeležencev in izobraževanje na daljavo je zaživelo. Pridobili smo si tudi povratno informacijo o tem, kdo ima možnosti uporabe spletne učilnice in kdo ne. Delo smo nadaljevali tako, da smo tistim, ki so imeli dostop do interneta, v spletno učilnico tedensko dodajali učna gradiva. Za vsak predmet smo tedensko dodali tudi kviz za preverjanje znanja, ki jih je dodatno motiviral in s katerim so pridobljeno znanje utrjevali. Kontaktirali smo jih telefonsko, preko skupine na družbenem omrežju, preverjali njihov napredek ter jim nudili konzultacije. Tistim, ki niso imeli dostopa do interneta pa smo tedensko pošiljali učno gradivo po pošti ter jim telefonsko nudili konzultacije. V času izobraževanja na daljavo smo vsem udeležencem zaključnega razreda, po pošti, telefonsko, v skupini na družbenem omrežju in v spletni učilnici posredovali vse potrebne informacije in obrazce za vpis v srednjo šolo. Svetovalka Svetovalnega središča Pokolpje jim je nudila pomoč pri izbiri poklica in izpolnjevanju obrazcev.

Za izobraževanje na daljavo v programu osnovna šola za odrasle se je na ZIK Črnomelj oblikoval strokovni tim, ki ga odlikuje strokovnost, dobro poznavanje ciljne skupine, inovativnost, usklajeno delo.

Pri izvedbi programa osnovna šola za odrasle smo tudi v letošnjem šolskem letu uspešno sodelovali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, Centrom za socialno delo Črnomelj in Centrom za socialno delo Metlika, Občino Črnomelj ter Občino Metlika.

Program osnovna šola za odrasle pomembno prispeva k dvigu izobrazbene ravni romskega prebivalstva in s tem veča njihove zaposlitvene možnosti. Šolsko leto zaključujemo z zavedanjem, da je za uspeh posameznika, poleg motivacije in sposobnosti, potreben tudi poseben pristop, inovativne učne metode in tehnike, sprejemanje različnosti, strpnost, povezovanje ter sodelovanje vseh vključenih deležnikov.

Mojca Frankovič,

ZIK Črnomelj