Pred vključitvijo v izobraževanje je zagotovo pomembno, da smo dobro informirani o izobraževalnih možnostih, ki obstajo v okolju. S tem namenom je bilo leta 2017 ustanovljeno Svetovalno središče Pokolpje, kjer se izvaja svetovalna dejavnost za odrasle. Informiranje in svetovanje je namenjeno vsem odraslim, ki potrebujete nasvet glede vključitve v izobraževanje, pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja ali svetovanje pri načrtovanju nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere. Poiščete nas lahko na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, na Ljudski univerzi Kočevje, Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje ter na svetovalnih točkah v okolju.

V okviru Svetovalnega središča Pokolpje je bil ustanovljen tudi strateški svet Svetovalnega središča Pokolpje. Sestavljajo ga predstavniki strateških partnerjev: Občina Črnomelj, Center za socialno delo Črnomelj, Razvojni center Kočevje Ribnica, Območna služba Zavoda za zaposlovanje Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, Razvojno-informacijski center Črnomelj, LU Kočevje, CIK Trebnje in ZIK Črnomelj. Naloga strateških partnerjev je vplivanje in soodločanje o razvoju svetovalne dejavnosti izobraževanja odraslih v okolju, kjer deluje svetovalno središče. V aprilu 2018 je bilo srečanje strateškega sveta, na katerem so člani obravnavali poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2017, sprejeli načrt dela za leto 2018 in se seznanili z delom na področju presojanja in razvijanja kakovosti svetovalne dejavnosti. Svetovalno središče je doseglo pričakovane rezultate, še zlasti na področju svetovanja ranljivim skupinam prebivalstva. V prihodnje bo svetovalno središče še okrepilo sodelovanje s podjetji, društvi in krajevnimi skupnostmi.

Vabimo vas, da nas obiščete v svetovalnem središču in s tem poiščete priložnost za lastno izobraževanje in razvoj.