Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj razveljavlja razpis za delovno mesto direktorja/direktorice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS štev. 135/2023 z dne 29. 12. 2023. Razlog razveljavitve razpisa je, ker razpis ne vsebuje zakonske zahteve po predložitvi potrdila iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Razveljavitev razpisa učinkuje naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kandidati, ki so poslali vlogo na objavljeni razpis v Uradnem listu (štev. 135/2023 z dne 29. 12. 2023), bodo prejeli svojo pisno prijavo vrnjeno v neodprti ovojnici na svoj naslov v 8 dneh po objavi razveljavitve razpisa v Uradnem listu RS.

Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS štev. 16/07, 36/08) in Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS št. 6/18).

Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
  • pedagoško - andragoška izobrazba
  • strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja
  • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 21. maja 2024.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev: dokazila o izobrazbi, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu iz področja vzgoje in izobraževanja in delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni ob oddaji vloge), program vodenja zavoda za obdobje od 2024 do 2029 in kratek življenjepis pošljite v 14 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu na naslov: Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj, z oznako "Prijava na razpis za direktorja – NE ODPIRAJ".

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.