Na podlagi ugotovitev samoevalvacije v letu 2019 smo na ZIK- u pripravili akcijski načrt za izboljšanje v letih 2020-2021 na področju izobraževalnega procesa in podpornih dejavnosti.

V letu 2020-2021 smo izvedli naslednje aktivnosti :

 • Vzpostavitev novinarskega krožka v Osnovni šoli za odrasle
 • Vključevanje udeležencev izobraževanja v pripravo medkulturnih dogodkov
 • Uvedba mobi čakalnic
 • Vzpostavitev socialnih omrežij za informiranje in promocijo
 • Priprava opisnika za spremljanje napredka v programu socialna aktivacija
 • Nudenje učne pomoči, ki jo še želimo razširiti s prostovoljci
 • Okrepitev svetovanja na področju poklicne orientacije in učinkovitega učenja
 • Delavnice za udeležence v OŠO s področja komunikacije
 • Ureditev novih učilnic in učnih pripomočkov
 • Priprava spletne učilnice za učitelje in udeležence
 • Uvajanje raznovrstnih načinov preverjanja znanja

V letu 2022 so bile vpeljane izboljšave na področju urejanja celostne grafične podobe Ljudske univerze ZIK, sprejeta je bila nova vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in izjava o kakovosti, okrepilo se je delovanje strokovnih aktivov v organizaciji, vpeljala komunikacija preko orodja MS Teams in izpeljalo načrtovanja izobraževanja za zaposlene.