Na podlagi ugotovitev samoevalvacije v letu 2016 smo na ZIK- u pripravili akcijski načrt za izboljšanje v letih 2017-2018 na področju spremljanja učinkov in rezultatov. V letu 2017 in 2018 smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • spremljanje podatkov o udeležencih s poudarkom na ranljivih skupinah in uspešnosti (priprava poročila in obravnava),
 • spremljanje učinkov izobraževanja na področju formalnega izobraževanja (priprava analize v programu osnovna šola za odrasle),
 • spremljanje učinkov na področju neformalnega izobraževanja (priprava analize na področju neformalnega izobraževanja - izobraževanje brezposelnih oseb);
 • vpeljava spletnega anketiranja v 1ka (usposabljanje, priprava vprašalnikov in analiz anketiranja),
 • dopolnitev listine kakovosti ZIK in objava na spletni strani organizacije,
 • uvajanje sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov (priprava navodil za delo strokovnih delavcev s področjem spremljanja rezultatov in učinkov - formalno in neformalno izobraževanje).

Na podlagi letnih razgovorov zaposlenih je nastal načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v letu 2019:

 • ureditev novih prostorov za izobraževanje odraslih (ureditev pisarn, svetovalnega središča in središča za samostojno učenje),
 • priprava promocijskih dogodkov ob 60 let LU, 20 let UTŽO in 25 let ŠK ,
 • usposabljanje zaposlenih (zgledovalni obisk na področju svetovanja, uporaba socialnih omrežij, trženje storitev),
 • vpeljava uporabe evidence udeležencevc SNIPI,
 • izvajanje promocijskih aktivnosti (spletno obveščanje, oblikovanje promocijskega materiala).