Na podlagi ugotovitev samoevalvacije v letu 2022 smo na ZIK- u pripravili akcijski načrt za izboljšanje v letih 2023-2024.

V letu 2023 smo izvedli naslednje aktivnosti: Izpeljali smo dan kakovosti na temo ugotavljanja izobraževalnih potreb pri delodajalcu, vzpostavili smo sodelovanje s sindikati in manjšimi podjetji v okolju. Pripravili smo promocijski dogodek Živeti trajnost, predstavitev zelenih poklicev na poklicijadi, izdelali načrt aktivnosti na področju trajnosti, pripravili projektne dneve v Osnovni šoli za odrasle in medkulturne dogodke, organizirali izobraževanje za učitelje ter okrepili povezovanje z društvi v okolju ter izvedli nove mobilne svetovalne točke. Na področju promocije smo začeli s prenovo spletne strani, izdelali smo nove letake s področja svetovanja, SSU, UTŽO, programov gibanja in učenja slovenščine.

V letu 2022 so bile vpeljane izboljšave na področju urejanja celostne grafične podobe Ljudske univerze ZIK, sprejeta je bila nova vizija, poslanstvo, vrednote organizacije in izjava o kakovosti, okrepilo se je delovanje strokovnih aktivov v organizaciji, vpeljala komunikacija preko orodja MS Teams in izpeljalo načrtovanja izobraževanja za zaposlene.