Pisni akcijski načrt izboljšav na ZIK-u Črnomelj pripravimo na podlagi ugotovitev presojanja kakovosti na izbranih področjih. Zapišemo izbrane kazalnike kakovosti, standarde kakovosti, ki jih želimo doseči ter ugotovljene pomanjkljivosti in razvojne izzive na teh področjih. Določimo aktivnosti, odgovorno osebo za izplejavo naloge in rok za dokončanje aktivnosti.

V šolskem letih 2023 in 2024 izvajamo aktivnosti za razvoj kakovosti, ki so načrtovane na podlagi samoevalvacijskega poročila iz leta 2022 na področju ugotavljanja izobraževalnih in svetovalnih potreb.