Pisni akcijski načrt izboljšav na ZIK-u Črnomelj pripravimo na podlagi ugotovitev presojanja kakovosti na izbranih področjih. Zapišemo izbrane kazalnike kakovosti, standarde kakovosti, ki jih želimo doseči ter ugotovljene pomanjkljivosti in razvojne izzive na teh področjih. Določimo aktivnosti, odgovorno osebo za izplejavo naloge in rok za dokončanje aktivnosti.

Na podlagi ugotovitev samoevalvacije na področju rezultatov in učinkov izobraževanja je nastal akcijski načrt za razvoj kakovosti za obdobje 2017-2018, ki se izvaja glede na začrtane aktivnosti: spremljanje podatkov o udeležencih s poudarkom na ranljivih skupinah in uspešnosti; spremljanje učinkov izobraževanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja; vpeljava spletnega anketiranja v 1ka; dopolnitev listine kakovosti ZIK; uvajanje sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov; merjenje učinkov učne pomoči na uspešnost udeležencev.

V okviru Svetovalnega središča Pokolpje se je v letih 2018 in 2019 izvajal načrt aktivnosti za izboljšanje kakovosti, ki je nastal na podlagi samoevalvacije svetovalne dejavnosti. Vključuje naslednje aktivnosti: vzpostavitev mobilne svetovalne službe v večnamenskih romskih centrih; vzpostavitev ali okrepitev sodelovanja s podjetji, krajevnimi skupnostmi in društvi; izvajanje delavnic na svetovalnih točkah v knjižnicah; izvajanje komunikacijskega načrta; predstavitev svetovalne dejavnosti društvom, ki v večji meri vključujejo moško članstvo.