Cilj projekta je opolnomočenje najranljivejših skupin prebivalstva in izboljšanje zaposljivosti (razvijanje socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter povezovanje različnih deležnikov). Gre za premik od pasivne k aktivni socialni politiki in za aktivno urejanje socialnega položaja ter za ponovno vključitev udeležencev na trg dela, kjer je to mogoče.

Specifični cilji socialne aktivacije so:

 • Razvoj socialnih veščin in spretnosti
 • Socialna vključenost
 • Dvig funkcionalnih kompetenc
 • Pomoč in podpora za razrešitev socialnih stisk
 • Krepitev moči, osebni razvoj in motiviranost za aktivacijo
 • Aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije
 • Dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti (okrepitev zaposlitvenega potenciala posameznika)
 • Usmerjenost v (postopno) vrnitev na trg dela

Obvezne vsebine/moduli:

 • Modul I: (1 mesec: 5ur x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
 • Modul II: (1 mesec: 5ur x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
 • Modul III: (8 mesecev: 6 ur x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
 • Modul IV: (1 mesec: 2 uri x 5 dni v tednu, skupina in individualno)
 • Modul V: (1 mesec, skupina in individualno)

Vsebine:

 • računalniško opismenjevanje
 • trening socialnih veščin
 • trening komunikacije
 • trening asertivnosti
 • spoznavanje sebe, močnih področij, dvig samopodobe
 • razvoj in spodbujanje podjetništva, socialnega podjetništva in samozaposlovanja
 • možnosti usposabljanja za družabnika za starejše, socialnega oskrbovalca na domu, družinskega pomočnika
 • veščine iskanja zaposlitve
 • spodbujanje prostovoljstva
 • razvijanje lastnega projekta

Operacija predvideva trajnost rezultatov, saj se bo poskusno izvajanje socialne aktivacije po končani operaciji vsebinsko umestilo v sistem socialno varstvenih storitev in programov, organizacijsko pa v reorganizirano mrežo centrov za socialno delo (CSD).