as_logo

Namen programa AS je okrepiti socialno vključenost romskih žensk v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje.

Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji z omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo, kar jim onemogoča uspešno integracijo v okolje. To posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, ki prevzamejo vzorec socialne izključenosti.

Program AS je razdeljen na 3 module:

  • Modul I: Uvodni modul (3 mesece, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden)
  • Modul II: Izvedbeni modul (2 meseca, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden)
  • Modul III: Izhodni modul (1 mesec, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posamezno udeleženko na teden)

V Uvodnem modulu se vzpostavi skupinska dinamika, izvajajo se aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, krepi se njihova ozaveščenost o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, udeleženke se spodbuja k pridobivanju znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, izvajajo se delavnice za dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter aktivnosti za pridobitev kompetenc za približevanje trgu dela. Izvedbeni modul je namenjen pridobivanju izkušenj za trg dela pri delodajalcih ali v obliki projektnega dela pod mentorstvom in je usmerjen k doseganju konkretnega cilja. Izhodni modul pa stremi k iskanju nadaljnjih vključitev bodisi iskanju zaposlitve bodisi vključevanju v nadaljnja izobraževanja/usposabljanja, z nudenima zagovorništvom in svetovanjem.

Zloženka AS v Novem mestu in Črnomlju (pdf; 1,157 kB)

Zloženka Socialna aktivacija - Sklop 3 (pdf; 678 kB)

Novice:

Udeleženke sociale aktivacije aktivne na Dnevih zeliščarstva