Pisni akcijski načrt izboljšav na ZIK-u Črnomelj pripravimo na podlagi ugotovitev presojanja kakovosti na izbranih področjih. Zapišemo izbrane kazalnike kakovosti, standarde kakovosti, ki jih želimo doseči ter ugotovljene pomanjkljivosti in razvojne izzive na teh področjih. Določimo aktivnosti, odgovorno osebo za izplejavo naloge in rok za dokončanje aktivnosti.

Na podlagi ugotovitev samoevalvacije na področju rezultatov in učinkov izobraževanja je nastal akcijski načrt za razvoj kakovosti za obdobje 2017-2018, ki se izvaja glede na začrtane aktivnosti: spremljanje podatkov o udeležencih s poudarkom na ranljivih skupinah in uspešnosti; spremljanje učinkov izobraževanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja; vpeljava spletnega anketiranja v 1ka; dopolnitev listine kakovosti ZIK; uvajanje sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov; merjenje učinkov učne pomoči na uspešnost udeležencev.