Od vključitve v projekt POKI leta 2003 izvajamo na ZIK-u poglobljeno samoevalvacijo na podlagi izbranih kazalnikov po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Z listino kakovosti smo opredelili, da izvajamo samoevalvacijo na vsake tri leta. Pri izpeljavi samoevalvacije sodelujejo zaposleni, člani komisije za kakovost in člani andragoškega zbora. Najprej pripravimo samoevalvacijski načrt, v katerem opredelimo področja, izbrane kazalnike, ki jih bomo samoevalvirali. Določimo standarde kakovosti, samoevalvacijska vprašanja, subjekte in vire za pridobivanje podatkov ter izberemo kvalitativne in kvantitativne metode. Na podlagi dobljenih rezultatov pripravimo samoevalvacijsko poročilo, ki je osnova za pripravo načrta aktivnosti za razvoj kakovosti. V samoevalvacijskem poročilu opišemo izpeljane aktivnosti in uporabljene metode, predstavimo rezultate samoevalvacije kakovosti organizacije in zapišemo predloge izboljšav.