Udeleženci si v prvem modulu pridobijo znanja s področja značilnosti ciljne skupine starejših oseb in okolja (biološke in socialne značilnosti starejših oseb, osebnostne lastnosti in sposobnosti starejših oseb, vloga in položaj starejših oseb, demografski trendi staranja prebivalstva, pojavi diskriminacije starejših oseb, medkulturni dialog, spoznavanje lokalnega okolja, ugotavljanje potreb starejših oseb).

V drugem modulu je poudarek na komunikaciji z uporabniki storitve družabništva in institucijami ter spoznavanju storitve družabništva (besedna in nebesedna komunikacija, motnje in ovire pri komunikaciji, obvladovanje stresa, pomen vseživljenjskega učenja in kulturne dejavnosti, vrste ročnih spretnosti, vaje za urjenje spomina, vrste potrebnih opravil zunaj doma, ekonomičnost pri vodenju opravil).

V tretjem modulu se udeleženci usposobijo za samostojno vodenje dejavnosti s področja družabništva (računalniško opismenjevanje, načrtovanje in organizacija vsakodnevnih opravil, trženje storitve družabništva, zakonodaja iz področja socialnega podjetništva in spoznavanje ustreznih institucij, finančno vodenje podjetja).