Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo končano vsaj srednjo šolo. Predvsem je pomembno, da so to osebe, ki imajo psihofizične lastnosti, sposobnosti in spretnosti kot so komunikativnost, inovativnost, prilagodljivost, vztrajnost, samoiniciativnost.

Število prostih
vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek
izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

300 ur

Tematski sklopi

  • Značilnosti starejših oseb in okolja

  • Družabništvo za starejše osebe

  • Družabnik kot (socialni) podjetnik

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za
več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Udeleženci si v prvem modulu pridobijo znanja s področja značilnosti ciljne skupine starejših oseb in okolja (biološke in socialne značilnosti starejših oseb, osebnostne lastnosti in sposobnosti starejših oseb, vloga in položaj starejših oseb, demografski trendi staranja prebivalstva, pojavi diskriminacije starejših oseb, medkulturni dialog, spoznavanje lokalnega okolja, ugotavljanje potreb starejših oseb).

V drugem modulu je poudarek na komunikaciji z uporabniki storitve družabništva in institucijami ter spoznavanju storitve družabništva (besedna in nebesedna komunikacija, motnje in ovire pri komunikaciji, obvladovanje stresa, pomen vseživljenjskega učenja in kulturne dejavnosti, vrste ročnih spretnosti, vaje za urjenje spomina, vrste potrebnih opravil zunaj doma, ekonomičnost pri vodenju opravil).

V tretjem modulu se udeleženci usposobijo za samostojno vodenje dejavnosti s področja družabništva (računalniško opismenjevanje, načrtovanje in organizacija vsakodnevnih opravil, trženje storitve družabništva, zakonodaja iz področja socialnega podjetništva in spoznavanje ustreznih institucij, finančno vodenje podjetja).